observatoirecitoyen.be

Observeren, Analyseren, Sensibiliseren

Zijn er in een NV of Comm December 13, 2015

VA zowel aandelen aan toonder als aandelen op naam, dan moeten beide oproepingsvormen worden gebruikt. De brief die dan aan de aandeelhouders op naam wordt gestuurd, moet niet noodzakelijk aangetekend zijn. D. Obligaties op naam225. Indien de NV, Comm. VA of BVBA obligaties op naam heeft uitgegeven, is ze verplicht lenen aan deze obligatiehouders vijftien dagen voor de algemene vergadering een aangetekende uitnodiging te zenden. De obligatiehouders hebben immers het recht de algemene vergadering bij te wonen, weliswaar enkel met raadgevende stem. 226. Voor de houders van obligaties bij de CVBA of CVOA is in de wet niets voorzien. Zij hebben geen recht om de algemene vergadering bij te wonen. De statuten kunnen eventueel toelaten dat de obligatiehouders de vergadering bij wonen en in een regeling voorzien lening voor hun oproeping. E. Obligaties aan toonder227. De houders van obligaties of van een krediet inschrijvingsrecht in een NV of Comm. VA mogen de algemene vergadering bijwonen, weliswaar slechts met raadgevende stem. Het gevolg daarvan is dat zelfs wanneer alle aandelen op naam zijn, men de algemene vergadering der aandeelhouders moet bijeenroepen via de pers zodra er ook obligaties aan toonder zijn.

F. Gedematerialiseerde effecten228. In een NV en Comm. VA kunnen gedematerialiseerde effecten uitgegeven wor¬den. Bij gebrek aan afzonderlijke maatregelen voor deze categorie effecten, zijn de algemene regels voor de oproeping van aandeelhouders ook hier van toepassing. Con¬creet moet men de regels volgen als voor het oproepen van aandelen aan toonder. 3. 3. Oproeping zonder formaliteiten229. Zowel een jaarvergadering als een algemene vergadering die de statuten wijzigt, kan zonder formaliteiten worden opgeroepen. Dit kan met name wanneer alle aandeelhouders/vennoten aanwezig of vertegenwoor¬digd zijn en het volledige kapitaal vertegenwoordigen en zij afzien van de naleving van de oproepingsformaliteiten. Zij moeten verklaren te willen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die worden voorgesteld. Dit moet in de notulen worden vermeld. 230. Het is duidelijk dat een dergelijke werkwijze slechts mogelijk is in een vennoot-schap met een beperkt aantal aandeelhouders/vennoten die vrij nauw in contact staan met elkaar. 231. Praktisch gesproken is deze werkwijze niet mogelijk als er obligaties werden uitgegeven, aangezien ook deze de algemene vergadering met raadgevende stem mogen bijwonen, tenzij ook alle obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afzien van de oproepingsformaliteiten.

Categories: Uncategorized